...
A+ R A-

Classificació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic

 

La nova regulació de la classificació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic ve determinada en el Decret 20/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments d'allotjaments turístics en hotel, hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears (publicat en el BOIB extraordinari de 30 de març de 2011).

La classificació en una de les categories establertes és obligatòria, per a tots els establiments turístics de les Illes Balears en les modalitats següents:

 - Hotels

 - Hotels apartaments

- Apartaments turístics

El sistema actual de classificació es basa en un sistema d'autoavaluació per obtenir la categoria dels establiments d'allotjaments turístics esmentats anteriorment.<A[citats|esmentats]>.

Característiques del sistema d'autoavaluació: la classificació de la categoria dels establiments és de lliure elecció per a les persones interessades a partir del compliment d'uns estàndards arquitectònics o de serveis mínims que estableix la norma. Cada un dels criteris té assignada una puntuació determinada. Els criteris es basen majoritàriament en la qualitat i la quantitat dels serveis que els establiments poden triar per augmentar de categoria i adaptar-se a les noves demandes dels turistes. La suma dels punts de tots els criteris assolits i el compliment d'uns mínims obligatoris per part de l'establiment determina la categoria que li correspon.

 

Presentació

L'autoavaluació s'ha de presentar en el registre de l'autoritat turística competent (consells insulars o Govern de les Illes Balears, en el cas de Mallorca, fins que el seu consell assumeixi els traspassos de funcions i serveis inherents a les competències pròpies en aquesta matèria) o en qualsevol dels registres que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992.

 

Termini per presentar l'autoavaluació

D'acord amb la disposició transitòria tercera del Decret 20/2011, els establiments existents i inscrits en el Registre d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics han de fer l'autoavaluació de l'establiment en un termini d'un any, que finalitza el 5 de maig de 2012.


Termini dels establiments per adaptar-se a la nova classificació

En cas que la qualificació de l'autoavaluació no coincideixi amb la categoria que l'establiment té assignada actualment, heu d'informar d'aquest fet a l'administració competent. En aquest cas, tenen un termini màxim de 6 anys per adaptar-se al compliment dels requisits i les condicions del Decret 20/2011.

TERMINI PER A PRESENTAR AUTOAVALUACIÓ


Fins el dia 5 de maig de 2012. 

Al supòsit de que la qualificació de l'autoavaluació no coincideixi amb la categoria que l'establiment té assignada actualment, ha d'informar d'aquest fet en el mateix termini. 

DESCARREGAR MODELS AUTOAVALUACIÓ

H HOTELS

HA

HOTELS-APARTAMENTS
AT APARTAMENTS

PER A MÉS INFORMACIÓ:


Consell d'Eivissa

Departament de Turisme  


Av. d'Espanya, 49, 2n pis 07800 Eivissa

Tel. 971 19 54 33 - Fax 971 19 59 15


Govern centrado color CIEF

 

logo federacion